Evžen Šimera, Demonstarce umělecké transmutace


Atelier Intermedia 3
ve čtvrtek 13. 12., od 10 hodin


Spojení termínů umělecký a transmutace vytváří rámec, do kterého jsem se snažil zasadit své zkoumání a analýzy dvou zdánlivě nesouvisejících prostředí výtvarného umění a alchymie. Tímto slovním spojením se snažím dále vyložit svou hypotézu o tom, že prakticky každé umělcovo konání se zakládá na určité formě transmutace. Tu jsem přitom chápal jako proces, při němž se jedna látka proměňuje v látku zcela odlišnou. V oblasti alchymie se převážně dělo tak, že látky méně hodnotné se transmutovaly v látky cenné. Tento proces byl vždy spouštěn a kontrolován jedincem, který svou inteligencí dokázal předem určit formu látky, k níž ona proměna směřovala. Úsilím alchymisty bylo dosáhnout završení přírodních dějů a participace na nich a své snahy alchymisté označovali jako Velké Dílo (Opus Magnum). Důvodem mého zkoumání paralel mezi oblastmi alchymie a umění se postupně stalo řešení praktické části mého doktorského projektu, když jsem pracoval na vývoji manipulace s barevnými pigmenty a jejich transformací do skvrn za pomoci tekutého plynu. Má theze tedy zní, že u
mělec vytváří jednotné umělecké dílo z látek které jsou dostupné všem, ale jeho osoba a jím vytvořený proces proměny mu dává moc z daných látek vytvářet jedinečné umělecké dílo.


pigmentový objekt po 30 minutách ztrácí své skupenství...

jsou to pouhé kuchyňské pokusy či je to už umění?
jaký druh transmutace je obsažen v dokumentaci-zachycení procesu přeměny?